Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie. Energy consult Polska Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych podczas wizyty użytkownika na naszej stronie w rozumieniu zasad wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Administratorem prawnie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej jest:

energy consult Polska Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
Polska
E-mail: info@energy-consult.net

NIP: 6692558772
REGON: 38710047
KRS: 0000861346

Szczegółowe informacje można znaleźć w danych identyfikacyjnych operatora („Nota prawna“) w tej witrynie internetowej. Kwestię ochrony danych traktujemy bardzo poważnie. Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie w ramach odnośnych przepisów o ochronie danych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej pragniemy poinformować o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych użytkownika. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Wskazówka: Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z tej witryny. W odniesieniu do naszych innych witryn obowiązują odpowiednie Polityki prywatności tych witryn.

1.Informacje ogólne

Gdy użytkownik korzysta z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie podaje nam żadnych innych informacji, to podczas odwiedzania tej witryny przetwarzane są tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na serwer. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, przesyłane są informacje, potrzebne nam w celu wyświetlenia i udostępnienia tej strony internetowej użytkownikowi, np.:

 • Rodzaj przeglądarki/wersja
 • Aktualny adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta użytkownik
 • Użytkowany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony)
 • Data i godzina żądania serwera

Zasadniczo nie możemy dopasować tych danych do żadnej konkretnej osoby. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, dane te są również usuwane po dokonaniu oceny statystycznej i są wykorzystywane wyłącznie do udostępniania i ulepszania zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 (1) lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem osoby odpowiedzialnej jest bezpieczne, stabilne i sprawne udostępnianie funkcji tej witryny oraz informacji dostępnych w tej witrynie. Jeżeli poprzez udostępnienie strony internetowej administrator wywiązuje się z zobowiązania umownego wobec użytkownika, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. b RODO.

2. Przetwarzanie danych osobowych na żądanie

Poza czysto informacyjnym korzystaniem z naszej oferty użytkownik może przesyłać nam zapytania, zamówienia lub inne informacje, dotyczące naszej oferty i usług, istniejących stosunków umownych lub naszej firmy. W tym celu zasadniczo konieczne jest podanie przez użytkownika dalszych danych osobowych, przetwarzanych przez nas w celu realizacji żądania użytkownika, udzielenia odpowiedzi na jego zapytania, realizacji zawartych z użytkownikiem umów, dochodzenia i realizacji naszych roszczeń oraz w razie potrzeby odpowiedzi na wystosowaną przez użytkownika reklamację. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, o ile jesteśmy do tego zobowiązani, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na przykład w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej lub prawa handlowego oraz obowiązków przechowywania.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przechowujemy podane przez niego dane (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także prośbę lub wiadomość użytkownika), aby udzielić odpowiedzi na pytania użytkownika i zrealizować jego zapytanie. Dane zgromadzone w tym kontekście usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub przetwarzanie jest ograniczone, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika do newslettera stanowi art. 6 (1) lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli przetwarzanie służy do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do realizacji działań przedumownych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) lit. b RODO. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji spraw lub zapytań pozaumownych, robimy to do celów optymalnej i efektywnej komunikacji z użytkownikiem, ulepszania naszej oferty i obsługi klienta, utrzymywania i optymalizacji istniejących relacji z klientami oraz, w razie potrzeby, w celu wyjaśnienia i naprawy problemów technicznych. W zakresie wyżej wymienionych celów istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu podstawy prawnej art. 6 (1) lit. f RODO. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków dotyczących przechowywania i dokumentacji lub w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. c RODO.

Aby umożliwić niezbędne weryfikacje danych osobowych i analizy, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych oraz w innych celach, opisanych w niniejszej Polityce prywatności, możemy zbierać dane od dostawców zewnętrznych, np. LexisNexis GmbH. Spółka LexisNexis GmbH jest odpowiedzialna za wszystkie dane osobowe użytkownika, które gromadzi i przechowuje, dopóki my ich nie otrzymamy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak LexisNexis GmbH zbiera i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, proszę zapoznać się z jej polityką prywatności. https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

W przypadku braku stosunku umownego przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do ochrony naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja naszego głównego celu biznesowego, jakim jest planowanie i realizacja projektów w obszarze energii odnawialnej. Podstawę prawną spełniania naszych obowiązków prawnych w zakresie zgodności i zarządzania ryzykiem przetwarzania i przekazywania danych stanowi art. 6 (1) lit. c RODO.

Ponadto możemy przekazywać dane użytkownika starannie wybranym przez nas partnerom serwisowym, działającym na nasze zlecenie (np. dostawcom usług IT lub dostawcom innych rozwiązań technicznych, z których korzystamy w ramach naszej strony internetowej). Jednak w takich przypadkach ilość przesyłanych danych jest ograniczona do niezbędnego minimum. Wykorzystywanie w innym celu lub przekazywanie danych podmiotom trzecim nie ma miejsca lub ma miejsce tylko w zakresie, w jakim o tym poinformowano.

3. Prawa użytkownik

Użytkownik ma prawo do

 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • otrzymywania informacji o swoich danych, jakie są przechowywane u osoby odpowiedzialnej;
 • poprawienia nieprawidłowych danych użytkownika;
 • usunięcia danych użytkownika, które nie są już wymagane;
 • ograniczenia przetwarzania danych użytkownika pod pewnymi warunkami; może tak być np. gdy usunięcie nie jest możliwe, ale np. dane nie mogą być dalej przetwarzane;
 • przesyłania swoich danych; prawo to przysługuje w szczególności wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. Prawo do przeniesienia danych nie przysługuje, o ile dane użytkownika są przetwarzane w ramach realizacji zadania ustawowego.

Aby skorzystać ze swoich praw, proszę skontaktować się z osobą odpowiedzialną lub naszym inspektorem ochrony danych pocztą pod adresem podanym powyżej z dopiskiem „PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH” lub drogą e-mailową: datenschutz@pne-ag.com.

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza wymogi prawne, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. W niektórych przypadkach administrator danych może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji, aby ustalić jego tożsamość i zagwarantować, że informacje nie zostaną przekazane osobom nieuprawnionym.

4. Korzystanie z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii

Nie zajmujemy się jednak śledzeniem użytkowników ani analizą internetową za pomocą poufnych danych użytkownika.

Cookies to pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Plik cookie zawiera głównie ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego odwiedzania witryny. Pliki cookie są stosowane, aby uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, zoptymalizować funkcjonalność i usługi strony internetowej oraz aby móc dostarczać użytkownikowi spersonalizowane treści. Stosowanie technicznie niezbędnych plików cookie ma na celu umożliwienie i ułatwienie korzystania z witryny. Niektóre funkcje tej witryny nie są dostępne bez wykorzystania plików cookie.

Gromadzone przez pliki cookie technicznie niezbędne dane użytkownika nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Ponadto, za odrębną zgodą użytkownika, pliki cookie mogą być wykorzystywane do udostępniania mediów zewnętrznych, takich jak filmy i mapy, oraz do analizy korzystania ze strony internetowej. Zebrane w ten sposób dane użytkownika podlegają pseudonimizacji z wykorzystaniem technicznych środków ostrożności. W związku z tym nie jest możliwe dopasowanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp do witryny. Dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Można wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to się również odbywać automatycznie. W razie dezaktywacji plików cookie w witrynie nie wszystkie funkcje witryny mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies stanowi art. 6 (1) lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem osoby odpowiedzialnej jest bezpieczne, stabilne i sprawne udostępnianie funkcji tej witryny oraz informacji dostępnych w tej witrynie. Jeżeli osoba odpowiedzialna wywiązuje się z zobowiązania umownego wobec użytkownika, realizując odpowiednią funkcję, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies w celach reklamowych lub analitycznych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, stanowi art. 6 (1) lit. a RODO.

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczkę borlabs cookie, która instaluje niezbędne pod kątem technicznym pliki cookie (borlabs cookie) w celu zapisu preferencji użytkownika dotyczących plików cookie. Cookie borlabs nie przetwarza żadnych danych osobowych. W pliku borlabs cookie zapisywany jest wybór, który został dokonany przez użytkownika po uruchomieniu strony. W celu cofnięcia tych ustawień wystarczy po prostu usunąć te pliki cookie ze swojej przeglądarki. Po ponownym uruchomieniu/załadowaniu strony ponownie pojawi się prośba o wyrażenie zgody na pliki cookie. Alternatywnie można zmienić swoje ustawienia prywatności tutaj w Polityce prywatności za pomocą tego linku.

Oto lista plików cookie:

Niezbędne

Istotne pliki cookies umożliwiają realizację podstawowych funkcji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

WPML

NazwaWPML
DostawcaWłaściciel tej strony
PrzeznaczenieZapisuje bieżący język.
Polityka prywatnościhttps://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
Host(y)ta strona internetowa
Nazwa pliku cookie_icl_*, wpml_*, wp-wpml_*
Czas działania cookie1 dzień

Media zewnętrzne

Treści z platform wideo i platform społecznościowych są domyślnie blokowane. Jeśli pliki cookie z mediów zewnętrznych zostaną zaakceptowane, dostęp do tych treści nie wymaga już ręcznej zgody.

YouTube

NazwaYouTube
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PrzeznaczenieSłuży do odblokowywania zawartości YouTube.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy
Host(y)google.com
Nazwa pliku cookieNID
Czas działania cookie6 miesięcy

5. Ochrona danych w odniesieniu do podań i w procesie aplikacyjnym

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do celów realizacji procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła osobie odpowiedzialnej odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej. W przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku niezawarcia z kandydatem umowy o pracę dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane cztery miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu podania, pod warunkiem, że nie ma innych uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej za usunięcie. Inny uzasadniony interes w tym duchu to na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu przewidzianym w niemieckiej Ustawie o równym traktowaniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście procedur aplikacyjnych stanowi art. 6 (1) lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, w innym przypadku art. 6 (1) lit. b RODO w związku z § 26 Federalnej ustawy o ochronie danych i dalej, o ile przetwarzanie służy do spełnienia obowiązków prawnych, art. 6 (1) lit. c RODO.

6. Bezpieczeństwo danych użytkownika

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi, aby jak najlepiej chronić podane przez użytkownika dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

7. Okres przechowywania

O ile w informacjach indywidualnych nie określono inaczej, osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi w celach przedstawionych tutaj i tylko dopóty, dopóki do danego celu wymagana jest osobista identyfikacja osoby, której dane dotyczą. Następnie następuje usunięcie lub neutralizacja/anonimizacja zgodnie z wymogami dotyczącymi prywatności danych.

8. Powiązane treści/funkcje udostępniania

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Klikając w odpowiedni link, użytkownik opuszcza z naszą stronę internetową i ramy niniejszej Polityki prywatności. Obowiązują odpowiednie polityki prywatności i informacje o ochronie danych odpowiednich operatorów powiązanych stron internetowych. Za praktykę przetwarzania danych na platformach stron trzecich odpowiedzialny jest odpowiedni operator.